Jaka będzie Warszawa Przyszłości? Zielona? Betonowa? 15 minutowa? Bez samochodów?

Zostaw swoją odpowiedź w formularzu poniżej. Do wygrania książka Warszawy Przyszłości. W każdym tygodniu przyznajemy 3 nagrody – książki z darmową przesyłką. Tak więc, jaka będzie Warszawa Przyszłości?

Współczesne wydanie ponadczasowych tekstów

Warszawy Przyszłości

Zebrane teksty z katalogów wystaw: Warszawa Przyszłości (1936), Dawna Warszawa (1937) i Warszawa wczoraj, dziś i jutro (1938). Odnowione zdjęcia i ilustracje, oryginalne teksty wzbogacone o archiwalne zdjęcia.

Zgłoszenie konkursowe

Pełną treść regulaminu znajdziesz poniżej, jednak najważniejsze punkty to:

  • Wziąć udział w konkursie może każdy. Można wysłać nieograniczoną ilość zgłoszeń, jednak nagrodę można otrzymać tylko raz
  • Nagrody wysyłane są wyłącznie na adres znajdujący się w Polsce
  • Wyniki ogłaszane są na naszym profilu na Facebooku w każdą niedzielę.
  • Konkurs trwa do końca sierpnia 2023.
  • Organizatorem konkursu jest Fundacja Gratia Artis
  • Nagrodą w konkursie jest kupon pozwalający na bezpłatny zakup 1 egzemplarza książki Warszawy Przyszłości wraz z przesyłką do Paczkomatu lub za pośrednictwem kuriera firmy InPost.

Regulamin konkursu “Jaka będzie Warszawa przyszłości” z dnia 12.07.2023

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Gratia Artis z siedzibą w Warszawie

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez platformy społecznościowe w których jest reklamowany.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie innawarszawa.pl oraz poprzez profile w mediach społecznościowych zarządzanych przez Wydawnictwo Inna Warszawa.

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych.

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano łącznie 21 nagród.

2. Nagrodą jest kupon pozwalający zrealizować w sklepie organizatora zakup książki Warszawy Przyszłości w cenie 0 zł, a także udostępniający darmową przesyłkę książki na terenie Polski.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia. 

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego dostępnego na stronie innawarszawa.pl

2. Konkurs trwa od dnia 14.07.2023 do 31.08.2023

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

udzielenie odpowiedzi na pytanie “Jaka będzie Warszawa przyszłości” poprzez formularz udostępniony na stronie konkursowej, będącej podstroną innawarszawa.pl

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku na profilu Inna Warszawa

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie kryterium oryginalności

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 21 zwycięzców, w następującej kolejności 3 osoby w dniu 16.07.2023, 3 osoby w dniu 23.07.2023, 3 osoby w dniu 30.07.2023, 3 osoby w dniu 6.08.2023, 3 osoby w dniu 13.08.2023, 3 osoby w dniu 20.08.2023 oraz 3 osoby w dniu 27.08.2023.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na podany w zgłoszeniu adres email.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona na profilu Inna Warszawa w serwisie Facebook oraz na stronie innawarszawa.pl

8. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 5 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem (w szczególności zawierające treści obraźliwej);

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Uczestnik wyraża zgodę na publikację treści zgłoszenia konkursowego wraz z jego imieniem. Treść może być wykorzystywana przez organizatora do celów reklamowych na wszystkich polach eksploatacji przez okres 2 lat od daty zakończenia konkursu.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora 

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.07.2023

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.